Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

Ђачки парламент

ОКВИР ПРОГРАМА

У школи је организован ученички парламент. Овај вид организације ученика се реализује у складу са законом, у циљу што веће демократизације и децентрализације школе. Сматрамо да је активно учешће ученика у раду школе допринос који је драгоцен јер нам помаже да проблеме школског живота и рада сагледамо из њиховог угла.

Општи задаци ученичког парламента:

  • давање сугестија, мишљења, предлога свим органима школе, као и директору које се односе на све видове наставних и ваннаставних активности,
  • разматрање односа и сарадње ученика међусобно, ученика и наставника и осталих радника школе,
  • обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање,
  • организовање хуманитарних акција,
  • својим радом, укључујући и рад представника у комисији за безбедност, рад школског одбора (када се разговара о питањима везаним за успех, дисциплину, екскурзије итд.), ученици ће дати допринос подизању општег нивоа безбедности,
  • посебну улогу ће добити и у практичној борби против насиља у оквиру школе
  • израда тематских паноа
 • избор уџбеника, давање мишљења.

Један ученик, представник ученичког парламента, је члан тима за самовредновање.

Школски ученички парламент броји 20 ученика (по два ученика из сваког одељења шетог, седмог и осмог разреда) и бира председника. Велику помоћ у раду ученичког парламента пружају педагог и психолог.