Call: 013/319-166 | Email: osstevica@mts.rs

ОШ "Стевица Јовановић"

Савет родитеља

Савет родитеља

На основу чл.58 Закона о основама система образовања и васпитања формира се Савет родитеља школе као саветодавно тело. Савет родитеља има 29 чланова, тј. по један представник сваког одељења.

Савет родитеља разматра питања и проблеме успеха и владања ученика, школски календар, програм екскурзија и излета, организацију школе у природи, материјално-техничке и просторне услове рада школе и друга значајна питања.Савет родитеља радиће по програму који доноси на конститутивној седници. Оперативни део Савета родитеља је Председништво које има 7 чланова. Сваке школске године планира се најмање 5 седница. За председника савета родитеља изабран је Радомир Новаковић.