Đački parlament

OKVIR PROGRAMA

U školi je organizovan učenički parlament. Ovaj vid organizacije učenika se realizuje u skladu sa zakonom, u cilju što veće demokratizacije i decentralizacije škole. Smatramo da je aktivno učešće učenika u radu škole doprinos koji je dragocen jer nam pomaže da probleme školskog života i rada sagledamo iz njihovog ugla.

Opšti zadaci učeničkog parlamenta:

 • davanje sugestija, mišljenja, predloga svim organima škole, kao i direktoru koje se odnose na sve vidove nastavnih i vannastavnih aktivnosti,
 • razmatranje odnosa i saradnje učenika međusobno, učenika i nastavnika i ostalih radnika škole,
 • obaveštavanje učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje,
 • organizovanje humanitarnih akcija,
 • svojim radom, uključujući i rad predstavnika u komisiji za bezbednost, rad školskog odbora (kada se razgovara o pitanjima vezanim za uspeh, disciplinu, ekskurzije itd.), učenici će dati doprinos podizanju opšteg nivoa bezbednosti,
 • posebnu ulogu će dobiti i u praktičnoj borbi protiv nasilja u okviru škole
 • izrada tematskih panoa
 • izbor udžbenika, davanje mišljenja.

Jedan učenik, predstavnik učeničkog parlamenta, je član tima za samovrednovanje.

Školski učenički parlament broji 20 učenika (po dva učenika iz svakog odeljenja šetog, sedmog i osmog razreda) i bira predsednika. Veliku pomoć u radu učeničkog parlamenta pružaju pedagog i psiholog.

Godišnji plan rada učeničkog parlamenta:

PLAN  I PROGRAM RADA ĐAČKOG PARLAMENTA ZA ŠKOLSKU 2013/2014.god.

Septembar

 • IZBOR NOVIH ČLANOVA I UPOZNAVANJE SA RADOM PARLAMENTA
 • IZBOR RUKOVODSTVA I MENTORA
 • USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU 2013/14 GODINU
 • SARADNJA SA ČLANOVIMA EKOLOŠKE SEKCIJE- OČISTIMO ŠKOLU
 • ORGANIZACIJA I REALIZACIJA IZLOŽBE KUĆNIH LJUBIMACA
 • PRIKAZ AKCIONOG PLANA ZA IO ČLANOVIMA PARLAMENTA

Oktobar

 • PLAKAT- OKTOBAR, MESEC ZDRAVE ISHRANE
 • ŽURKA SA SAMOREGULACIJOM DISCIPLINE.
 • SARADNJA SA EKOLOZIMA

Novembar

 • OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA TOLERANCIJE- 16.11. 2013. PLAKATI- UČESTVUJU UČENICI OD I-VIII RAZREDA- DAN LEPIH REČI
 • OBELEŽAVANJE 20. NOVEMBRA -MEĐUNARODNOG DANA DETETA- OBAVEŠTENJE- PLAKAT

 

Decembar

 • PLAKAT- SVET MUZIKE, SPORTA
 • RAZGOVOR O PROBLEMIMA U ŠKOLI I RELACIJA NASTAVNIK-UČENIK
 • DOGOVOR O ORGANIZOVANJU  NOVOGODIŠNJEG UKRAŠAVANJA ŠKOLE
 • OBELEŽAVANJE DANA LJUDSKIH PRAVA – 10. 12.2013.
 • ŽURKA SA SAMOREGULACIJOM DISCIPLINE