Правила

Правилник о понашању ученика

 1. Редовно похађати наставу
 2. Водити рачуна о хигијени школских просторија и дворишта
 3. Чувати од оштећења школску имовину
 4. Не реметити ред на часу (мобилним телефоном, дискменом, мп3, мп-4,…)
 5. Негујмо другарство, пријатељство и међусобну сарадњу
 6. Уважавајмо и поштујмо личност без обзира на различитости
 7. Пристојно се понашати према наставницима и осталим запосленима
 8. Међусобне сукобе и неспоразуме решавајмо у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника
 9. Не уносити оружје, оруђа и друга средства којима се могу нанети озледе и угрозити живот ученика и запослених
 10. Не користити алкохол, опијате, наркотичка и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика
 11. Долазити на наставу прикладно одевен    (забрањен пирсинг, тетоваже, кратке и провидне  мајице, шорцеви,шминкање)

Посчедице за учињене преступе

 1. Свако непохађање наставе сноси последице:
 •  Изостанак – може бити оправдан у року од 8 дана
 • Од 8-16 неоправданих изостанака – укор одељенског старешине – врло добро владање (4)
 • 17-24 – укор одељенског већа, добро владање (3)
 • 25  и више- покретање васпитно-дисциплинског поступка;  укор директора, задовољавајуће владање (2) или укор наставничког већа, незадовољавајуће владање (1)
 1. Надокнада штете и дисциплинска мера у зависности од степена преступа
 2. Наставник има право да заплени средство, опомене и зове родитеље
 3. Дисциплинска мера у зависности од степена преступа
 4. Смањена оцена из владања
 5. Дисциплинска мера у зависности од степена преступа
 6. Укор наставничког већа пред искључење
 7. Позвати родитеље
 8. Удаљавање са часа и неоправдан изостанак

 Правила понашања родитеља/старатеља ученика и трећих лица

 1. Да прати развој и напредовање ученика и да се редовно информише о његовом успеху и владању
 2. Да сарађује са одељенским старешином
 3. Да сарађује са предметним наставницима и стручним сарадницима
 4. Да редовно присуствује родитељским састанцима
 5. Да поштује налоге и предлоге дежурног наставника
 6. Да пружа помоћ школи у остваривању програма васпитног рада и осталих планираних задатака који доприносе побољшању услова рада школе
 7. Да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње
 8. Да благовремено правда изостанке ученика
 9. Да учествује у појачаном васпитном раду који је школа одредила за ученика

*лице које није запослено у школи, дужно је да на улазним вратима покаже личну карту,службени позив или другу исправу ради идентификације.